نمونه کارهای ما

 • شناسایی با شبکه عصبی – بیماری پارکینسون

  در این پروژه به بررسی عیب در یک سیستم (بیماری پارکینسون در سیستم حرکتی انسان) با استفاده از شبکه های عصبی پرداخته شده است. شناسایی سیستم با شبکه عصبی به عنوان کلمه کلیدی در این پروژه مطرح می باشد.

 • طراحی ریزشبکه هیبرید با کنترل فازی

  در این پروژه طراحی و کنترل یک ریزشبکه هیبرید به روش منطق فازی انجام گرفته است. در این پروژه دینامیک هر کدام از منابع تجدید پذیر (انرژی نو) نظیر توربین بادی ، سلول خورشیدی ، پیل سوختی ، الکترولایزر ، تانک هیدروژن و باتری بصورت دقیق انجام شده است و از مبدل های مناسب برای آن ها استفاده شده است.

 • کنترل ریزشبکه-روش دروپ-بهبود غیرخطی

  در این پروژه پایان نامه از روش غیرخطی به منظور کنترل منابع مدل شده به صورت مبدل منبع ولتاژ استفاده شده است. مولد منبع ولتاژ VSC می تواند با در نظر گرفتن سطوح کنترلی اولیه ، ثانویه و ثالثیه با روش دروپ کنترل شود.

 • کنترل مد لغزشی برای سیستم های آشوبناک

  در این پروژه پایان نامه از تکنیک مدلغزشی مرتبه بالا (مرتبه دوم) به منظور طراحی کنترل کننده برای سیستم آشوبناک استفاده شده است.

 • شناسایی و عیب یابی سیستم با شبکه عصبی – شیر صنعتی

  در این پروژه به منظور شناسایی و عیب یابی یک سیستم محرک شیر صنعتی از شبکه های عصبی استفاده شده است. به منظور بررسی نتایج از محیط سیمولینک متلب استفاده شده است.