یکی از خطاهای متداول در سیمولینک متلب هنگام باز کردن یک مدل ذخیره شده با ورژن بالای متلب در یک نرم افزار متلب با ورژن پایین روی می دهد. پنجره خطا به هنگام بروز این خطا بصورت شکل زیر می باشد :

شکل 1 تصویر خطای سیمولینک متلب مرتبط با باز کردن مدل سیمولینک در ورژن قدیمی متلب 300x150 خطای سیمولینک متلب ، متلب ورژن پایین در باز کردن مدل جدید

شکل 1 ) تصویر خطای سیمولینک متلب مرتبط با باز کردن مدل سیمولینک در ورژن قدیمی متلب

همانطور که از دیالوگ خطای متلب مشخص است ، شما سعی در باز کردن یک مدل سیمولینک متلب در ورژن قدیمی آن دارید. به منظور پیشگیری از این خطا چندین راهکار دارید. یک راهکار به منظور حذف این خطا رجوع به preferences نرم افزار متلب و غیرفعال کردن این خطا می باشد. برای انجام این کار از گزینه prefrences که در شکل زیر مشخص شده است ، استفاده می کنیم .

شکل 2 نمایش گزینه prefrences به منظور انجام تنظیمات مربوط به خطاهای سیمولینک 300x71 خطای سیمولینک متلب ، متلب ورژن پایین در باز کردن مدل جدید

شکل 2 ) نمایش گزینه prefrences به منظور انجام تنظیمات مربوط به خطاهای سیمولینک

پس از کلیک بر روی prefrences با پنجره دیالوگ زیر مواجه می شویم

شکل 3 نمایش گزینه های مرتبط با prefrences در ادیتور متلب 300x211 خطای سیمولینک متلب ، متلب ورژن پایین در باز کردن مدل جدید

شکل 3 ) نمایش گزینه های مرتبط با prefrences در ادیتور متلب

در این مرحله با کلیک بر روی Simulink prefrences که در شکل 3 با علامت قرمز مشخص شده است، وارد محیط ادیتور سیمولینک متلب خواهید شد . با این کار شکل زیر ظاهر می شود :

شکل 4 نمایش گزینه مرتبط با تنظیم مدل های باز شده با ورژن قبلی سیمولینک متلب 300x262 خطای سیمولینک متلب ، متلب ورژن پایین در باز کردن مدل جدید

شکل 4 ) نمایش گزینه مرتبط با تنظیم مدل های باز شده با ورژن قبلی سیمولینک متلب

حال با برداشتن کلیک مربوط به گزینه Do not load models created by newer verjion of Matlab نسبت به غیرفعال سازی این شرط اقدام کنید. آنچه با انجام این کار پیش می آید احتمال عدم هم خوانی برخی بلوک ها در شبیه سازی با ورژن متلب مورد نظر می باشد که با قدیمی تر شدن نرم افزار متلب احتمال این اتفاق نیز بیشتر خواهد شد . در این شرایط اگر مصر به انجام شبیه سازی در این نرم افزار متلب باشید بایستی بلوک های مورد نظر را با بلوک هایی که تا حد امکان فرآیند مورد نظر را بتوانند انجام دهند جایگزین کنید.

اما اگر امکان این کار نباشد عملا شبیه سازی مورد نظر با مشکلات زیادی همراه خواهد بود. و بهتر است شبیه سازی جدید به منظور اجرای فرآیند مورد نظر انجام پذیرد.

نرم افزار متلب در محیط سیمولینک با هایلایت کردن بلوک(هایی) که امکان شناسایی آنها را ندارد ، در درک خطاهای اصلی به کاربر کمک می کند.

منبع : برق تِک

About برق تِک

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *